APS Logo
A Digital Reference Collection for Singapore's Biodiversity

Tunicata

Aplidium cf. sp.
Ascidia gemmata
Botryllus sp.
Clavelina sp.
Diplosoma sp. 1
Diplosoma sp. 2
Distaplia mikropnoa
Ecteinascidia thurstoni
Eudistoma sp.
Yellow clustered bead ascidians
Eudistoma sp. 1
Eudistoma sp. 2
Eudistoma sp. 3
Eudistoma sp. 4
Eudistoma sp. 5
Eudistoma sp. 6
Herdmania pallida
Herdmania papillata
Monandrocarpa monotestis
Perophora namei
Phallusia sp.
Phallusia arabica
Phallusia nigra
Phallusia philippinensis
Phallusia cf. arabica
Polycarpa papillata
Polycarpa cf. papillata
Polycarpa sp.
Thumbs-up sea squirt
Polycarpa sp. 1
Polycarpa sp. 2
Polycarpa sp. 3
Rhodosoma crassa
Rhodosoma turcicum
Rhopalaea macrothorax
Symplegma brakenhielmi
Symplegma sp.
Ascidian sp.
Beige sheet ascidians
Ascidian sp.
Blob ascidians
Ascidian sp.
Brain ascidians
Ascidian sp.
Bubble ascidians
Ascidian sp.
Green gum drops ascidians
Ascidian sp.
Jelly ascidians
Ascidian sp.
Orange lobed ascidians
Ascidian sp.
Orange-spotted ascidians
Ascidian sp.
Pink ascidians
Ascidian sp.
Rock slime ascidians
Ascidian sp.
White ascidians
Ascidian sp.
Ascidian sp. 4
Ascidian sp. IP0445
Ascidian sp. JS-1101
Ascidian sp.1
Ascidian sp.2
Ascidian sp.3
Botryllinae sp. 1
Botryllinae sp. 2
Botryllinae sp. 3
Botryllinae sp. 4
Botryllinae sp. 5
Botryllinae sp. 6
Colonial ascidian sp. 1
Colonial ascidian sp. 10
Colonial ascidian sp. 11
Colonial ascidian sp. 12
Colonial ascidian sp. 13
Colonial ascidian sp. 14
Colonial ascidian sp. 15
Colonial ascidian sp. 16
Colonial ascidian sp. 17
Colonial ascidian sp. 18
Colonial ascidian sp. 19
Colonial ascidian sp. 2
Colonial ascidian sp. 21
Colonial ascidian sp. 22
Colonial ascidian sp. 23
Colonial ascidian sp. 24
Colonial ascidian sp. 25
Colonial ascidian sp. 26
Colonial ascidian sp. 27
Colonial ascidian sp. 28
Colonial ascidian sp. 29
Colonial ascidian sp. 3
Colonial ascidian sp. 30
Colonial ascidian sp. 31
Colonial ascidian sp. 32
Colonial ascidian sp. 33
Colonial ascidian sp. 34
Colonial ascidian sp. 35
Colonial ascidian sp. 36
Colonial ascidian sp. 37
Colonial ascidian sp. 38
Colonial ascidian sp. 39
Colonial ascidian sp. 4
Colonial ascidian sp. 40
Colonial ascidian sp. 41
Colonial ascidian sp. 42
Colonial ascidian sp. 43
Colonial ascidian sp. 44
Colonial ascidian sp. 45
Colonial ascidian sp. 46
Colonial ascidian sp. 47